EDICIÓ 2023

Ets investigador/a i vols participar a la següent edició de la Nit Europea de la Recerca a Lleida?
Ajuda’ns a apropar la recerca que s’està fent a Lleida a la ciutadania.

Per participar-hi, descarregat aquest formulari i descobreix com pots sumar-te a aquesta edició de la Nit Europea de la Recerca a Lleida!
T’hi esperem!

Envia el formulari amb la teva proposta d’activitat a: greia@diei.udl.cat